PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W PSZOWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID- 19

PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W PSZOWIE

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID- 19

 

I.    PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U.2020poz.780)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(DZ. U. 2020poz.781)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4maja 2020
 • Wytyczne Ministerstwa Zdrowia  , Ministerstwa Edukacji Narodowej i GIS - ulotka informacyjna 

II.    CEL PROCEDURY
Celem procedury jest ustalenie zasad bezpiecznego funkcjonowania placówki w czasie epidemii COVI – 19, postępowania z dziećmi i pracownikami potencjalnie zakażonymi COVID- 19 oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. Procedura skierowana jest do wszystkich pracowników oraz rodziców i opiekunów dzieci.

III PRZYJMOWANIE DZIECI W CZASIE EPIDEMII

 1. Liczebność dzieci w grupie będzie wynosiła 10 zgodnie z metrażem sal.
 2. Pierwszeństwo skorzystania z opieki mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
 3. W dalszej kolejności będą przyjmowane dzieci obojga pracujących rodziców i pracujących rodziców samotnie wychowujących
 4. Przedszkole pracuje od 6:00 – 17:00

IV ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali
 2. Do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie.
 3. W grupie przedszkolnej może przebywać do 10 dzieci, minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie będzie mniejsza niż 4m kwadratowe na każde jedno dziecko i każdego opiekuna.
 4. W sali dzieci i personel przedszkola nie mają obowiązku noszenia maseczek
 5. W sali, w której przebywa grupa nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować. Ilość zabawek jest ograniczona.
 6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek z domu ani zabierać rzeczy z placówki np. rysunków
 7. Sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, w czasie pobytu dzieci na placu zabaw, posiłków, jak i również podczas zajęć.
 8. Grupy przedszkolne nie spotykają się w budynku i w ogrodzie.
 9. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw przy ograniczeniu korzystania z wyłączonych z użytkowania zabawek i sprzętów.
 10. Zakazuje się wychodzenia z podopiecznymi na spacery poza teren placówki.
 11. Zakazuje się na terenie placówki  mycia zębów przez dzieci  do odwołania.
 12. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola – przynajmniej 1,5m
 13. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 14. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną:  katar, kaszel, duszności, temperatura od 37 stopni wzwyż
 15. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie  wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola
 16. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu ogranicza się do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 17. Komunikacja z rodzicami będzie się odbywała wyłącznie telefonicznie, poprzez komunikatory, e- mai lRodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała, który będzie wykonywany przy wejściu do przedszkola przez osobę wyznaczoną przez dyrektora a następnie w ciągu dnia przez nauczyciela.
 18. Jeżeli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby będzie odizolowane z wyznaczonym przez dyrektora pracownikiem w odrębnym pomieszczeniu(izolatce) z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odbioru dziecka z przedszkola.
 19. Dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu  z zachowaniem zmianowości grup.
 20. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu, jeśli nie będzie takiej możliwości będzie zabezpieczony przed używaniem, nie będzie możliwości zabaw w piaskownicy.
 21. Nie będzie zajęć z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, ani z udziałem zaproszonych gości np. teatrzyk
 22. W placówce zostaje wyznaczona sala do izolacji osób z objawami chorobowymi.


V .PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola wypełnia oświadczenie o chęci korzystania z opieki dla dziecka,( podpisane oświadczenie można przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wrzucić do skrzynki pocztowej) zapoznaniu się z procedurami i zgodą na pomiar temperatury (załącznik)
 2. Rodzic wchodzi z dzieckiem do przedsionka, dezynfekuje ręce, ma ubrane rękawiczki maseczkę zakrywającą usta i nos, dzwoni dzwonkiem przy drzwiach informując o przyprowadzeniu dziecka, czeka na pojawienie się pracownika przedszkola
 3. W przedsionku przedszkola przez wyznaczonego pracownika zostanie dokonany pomiar temperatury dziecku i wstępny wywiad na temat stanu zdrowia i samopoczucia
 4. Dziecko bez objawów choroby zakaźnej: katar, kaszel złe samopoczucie z temperaturą do 37 stopni będzie mogło wejść z rodzicem/ opiekunem do szatni, rodzic przebiera  dziecko
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i  odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m
 6. Rodzice mogą wchodzić do szatni z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub rodzeństwem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica
 7. Po przebraniu dziecka rodzic przekazuje je wyznaczonemu pracownikowi i wychodzi z placówki, pracownik przedszkola przekazuje dziecko wraz z pozyskanymi informacjami nauczycielowi
 8. Rodzic chcąc odebrać dziecko wchodzi do przedsionka dezynfekuje ręce, ma założone własne rękawiczki maseczkę, dzwoni dzwonkiem do drzwi, wyznaczony pracownik przyprowadza dziecko na teren szatni i wpuszcza rodzica do szatni.
 9. Rodzic sprawnie w miarę szybko przebiera dziecko i opuszcza teren przedszkola
 10. Godzinę przyjścia i wyjścia dziecka odnotowuje nauczyciel będący w grupie.


VI. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

 1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą zdezynfekować ręce.
 2. Rodzice/ opiekunowie wyposażeni są we własne rękawiczki i maseczkę zakrywającą nos i usta.
 3. Dzieci po wejściu na salę prawidłowo myją ręce mydłem
 4. Na terenie przedszkola skrupulatnie przestrzega się zasad higieny, wszyscy pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją która znajduje się na terenie przedszkola
 5. Nauczyciel dopilnowuje aby dzieci często i we właściwy sposób myły ręce szczególnie po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.
 6. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. Toalety są dezynfekowane na bieżąco.


VII.  GASTRONOMIA, PRZYGOTOWANIE I SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

 1. Dzieci będą miały na bieżąco dostęp do wody pitnej, nalewanej do szklanek lub kubków jednorazowych przez osobę dorosłą
 2. Przy przygotowaniu posiłków wprowadza się dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników
  - odległość stanowisk pracy 1,5 m, lub wyposażenie w środki ochrony osobistej
  Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętów i naczyń.
 3. Towar zakupiony w sklepie należy po przyniesieniu w miarę możliwości umyć detergentem, rozpakować a opakowania wyrzucić.
 4. Naczynia i sztućce wielorazowe należy myć w zmywarce z użyciem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub je wyparzać
 5. Pracownik kuchni po przygotowaniu posiłku umieszcza go wraz z talerzami i sztućcami na wózku przeznaczonym dla konkretnej grupy i wystawia na korytarz, następnie woźna oddziałowa zawozi go na wyznaczoną salę gdzie rozkłada naczynia
   i posiłek dzieciom.
 6. Woźna oddziałowa czeka aż dzieci zjedzą, sprząta po posiłku i odwozi naczynia do zmywalni.


VIII. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 PRZEZ OSOBY ZATRUDNIONE I PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 2 W PSZOWIE

 1. Najczęstsze objawy zakażenia COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać bóle mięśni. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pi lub https://www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 5. W przedszkolu zostaje wyznaczone miejsce zaopatrzone w środki ochrony i płyny dezynfekujące w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola.


IX.  POSTĘPOWANIE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ZAKAŻENIA  U PRACOWNIKA

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrekcję placówki.
 2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy , pracownik  nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.


X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA OBJAWÓW ZAKAŻENIA U DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO W PLACÓWCE

 1. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują  Dyrekcję i rodziców dziecka.
 2. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci. Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.
 3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających w grupie przedszkolnej. 
 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19  lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym


  Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 DO POBRANIA:

Oświadczenie dla rodzica

VII tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

04.05.2020 – 08.05.2020

 

3 – LATKI

 

Poniedziałek – 04.05. 2020 r.

Temat : moje ulubione książki.

Cele :

-wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • rozwijanie zainteresowania książkami jako źródła wiedzy

 • wdrażanie do właściwego obchodzenia się z książkami i ich szanowania

 • utrwalenie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni z użyciem określeń : na, obok, w, pod

 • kształtowanie pomysłowości oraz umiejętności wykorzystania i łączenia różnych materiałów plastycznych.

 

Wtorek – 05.05.2020 r.

Temat : Jak powstaje papier.

Cele :

 • rozbudzanie ciekawości badawczej

 • kształtowanie logicznego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków

 • eksperyment – wykonanie papieru ekologicznego( dostrzeganie skutków czynności podejmowanych w czasie przeprowadzania eksperymentu )

 • zdobywanie informacji na temat powstawania papieru.

 

Środa – 06.05. 2020 r.

Temat : W księgarni.

Cele :

 • budzenie zainteresowania książkami

 • rozumienie znaczenia słowa księgarnia

 • zapoznanie z pracą sprzedawcy w Księgarni

 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0 – 5 , ustalenia równoliczności poprzez wymianę jeden do jednego, utrwalenie pojęć duże, małe ( zabawa matematyczna ,,Jesteśmy w Księgarni'' )

 

Czwartek – 07. 05.2020 r.

Temat : ,,lubię słuchać bajek'' – Biblioteka.

Cele :

 • rozumienie znaczenia słowa Biblioteka oraz celu chodzenia do biblioteki

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, formułowania odpowiedzi ( rozwiązywanie zagadek związanych z realizowanym tematem )

 • rozwijanie spostrzegawczości oraz percepcji wzrokowej .

 

Piątek – 08.05.2020 r.

Temat : gimnastyczne piątki.

Cele :

 • rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności wykonywania ćwiczeń zgodnie z poleceniem

 • kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz orientacji w obrębie własnego ciała

 • nauka reakcji ruchowej na słowo.

 

 

3-4-5 – LATKI – Grupa popołudniowa

Poniedziałek 04.05.2020

Temat: Biało-czerwona flaga

 1. Oglądanie filmu edukacyjnego Polak mały. Cel: zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem.

 2. Rysowanie po śladzie flagi i jej kolorowanie. Cel :rozwijanie motoryki małej.

 

Wtorek 05.05.2020

Temat: Przyroda w mieście

 1. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Motylek. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Cel: wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. Nauka refrenu piosenki Motylek.

 2. Zabawa matematyczna :Ile kropek ma biedronka? Cel: rozwijanie zdolności matematycznych .

 

Środa 06.05.2020

Temat: Warszawa – nasza stolica

 1. Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence. Cel: słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej.

 2. Kolorowanie herbu Warszawy według wzoru. Oglądanie obrazków Syrenki warszawskiej.Cel: koloruje rysunek Syrenki warszawskiej, koloruje herb Warszawy,

   

Czwartek 07.05.2020

Temat: Kolory flagi

 • Zabawa dydaktyczna Dzień Flagi. Nasza flaga – przybliżenie informacji na temat flagi Polski.

 • Wycinanie rysunków flagi i drzewca. Kolorowanie flagi na czerwono w odpowiednim miejscu. Sklejanie ze sobą flagi i drzewca. Cel: rozwijanie sprawności manualnej.

 

Piątek 08.05.2020

Temat: Polskie symbole narodowe

 1. Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kim jesteś? Rozmowa na podstawie wiersza. Cel: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

 2. Zabawa dydaktyczna Jak się nazywasz? Cel: utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,

   

4 – LATKI

Poniedziałek 4.05

TEMAT:MAJOWA ŁĄKA

 • Poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.

 • Rozwijanie słuchu muzycznego

 • rozwijanie zdolności manualnej

 

Słuchanie piosenki „Na majowej łące”. Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstyu piosenki. Malowanie farbami „Majowa łąka”

 

Wtorek 5.05

TEMAT: KOLOROWA ŁĄKA

- zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,

- ogląda inscenizację ze zrozumieniem

 

Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Smok łąkowy wielogłowy” . Odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące tekstu. Oglądanie filmu edukacyjnego „zabawy na łące”

 

Środa 6.05

TEMAT: MIESZKAŃCY ŁĄKI

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium,

Zabawy matematyczne. Przeliczanie owadów na łące. Praca plastyczna. Biedronka z kółek.

 

Czwartek 7.05

TEMAT: KWIATY NA ŁĄCE

- utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące

- wykonywania kwiatka wg własnego pomysłu

Słuchanie wiersza G. Lech „Kwiaty na łące”. Odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące tekstu. Oglądanie obrazków kwiatów, które rosną na łące. Praca plastyczna „Kolorowy kwiat”. Wykonanie dowolną techniką i z dowolnych materiałów.

 

Piątek 8.05

TEMAT:ODGŁOSY DOCHODZĄCE Z ŁĄKI

- wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych,

- rozwijanie zdolności manualnych.

Oglądanie filmu edukacyjnego „Łąka”. Słuchanie odgłosów dobiegających z łąki. Kolorowanie obrazka motyla.

 

5 - LATKI

 

4.05.2020 - poniedziałek

 1. Słuchanie opowiadania „Mis Uszatek”,pt: „Przepraszam”

- świadome słuchanie opowiadania i wypowiadania się na temat

 

 1. Praca plastyczna – wykonanie Misia Uszatka według własnego pomysłu z wykorzystaniem różnej techniki.

- rozwijanie sprawności manualnej oraz pamięci i logicznego myślenia

 

5.05.2020 – wtorek

 1. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów.

- porównywanie pojemności naczyń za pomocą wspólnej miarki.

 

 1. Zabawa „Szukam misia”, według Gruszczyk – Kolczyńskie

- wdrażanie do ustalenia położenia przedmiotów w stosunku do siebie

 

6.05.2020 - środa

 1. Zabawa „Co słychać wokół nas”.

- rozpoznawanie różnorodnych dźwięków, oraz ich kolejności

 

 1. Ćwiczenia słuchu fonematycznego i ćwiczenia językowe.

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

 

7.05.2020- czwartek

 1. Słuchanie opowiadania „Miś Uszatek”, - „Suchy prowiant”.

- uważne słuchanie opowiadania i odpowiadania na pytania

 

 1. Nauka piosenki pt: „Mała biedroneczka”.

- śpiewa piosenkę i ilustruje ruchem piosenkę

 

 

8.05.2020 - piątek

 1. Osłuchanie z bajką „Troskliwe misie,”pt: „Na odsiecz wiośnie”

- uważne słuchanie bajki

 

 1. Zabawa „Gdzie jest woreczek?”

 • doskonalenie orientacji w otoczeniu z uwzględnieniem różnych przedmiotów.

 

 

 

5-6 – LATKI

 

 

Temat tygodnia: Moja ojczyzna

 

04.05.20 – poniedziałek

Temat: Jak Polska długa i szeroka

Polska i jej symbole narodowe – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi. Utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc.

Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z butelkami lub kręglami. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

 

05.05.20 - wtorek

Temat: Warszawa – stolica Polski

Podróż do Warszawy- zabawa dydaktyczna. Wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy. Poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.

Zabawa ruchowo- naśladowcza „Środki lokomocji”

Warszawska syrenka - praca plastyczna. Wyklejanie ogona rybiego wydzieranką z kolorowego papieru. Doskonalenie sprawności manualnej.

 

06.05.20 - środa

Temat: W wielkim mieście

Budujemy miasto – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem E. Stadtmüller Kim jesteś?

Rozwijanie sprawności rachunkowych. Utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń. Poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Motyle w parku miejskim.

Miasto - rysowanie na papierze ściernym. Stosowanie różnych technik plastycznych.

 

07.05.20. - czwartek

Temat: Poznajemy sąsiadów Polski

Z wizytą u naszych sąsiadów – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. Stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie. Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.

Zabawy skakankami. Zorganizowanie konkursu skoków na skakance. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

08.05.20.- piątek

 

Temat: Jestem Europejczykiem.

Poznajemy Unię Europejską rozmowa przy mapie. Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej

Utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych.

Zabawa ruchowa „ Metro” z elementem czworakowania.

To Polska, moja ojczyzna – zajęcia plastyczne. Poznawanie nowej techniki plastycznej – malowanie na podkładzie z kaszy jęczmiennej.

 

6 – LATKI

 

4.05 poniedziałek

Temat: Podróż do Warszawy

:cel.wyjaśnienie słowa stolica,zapoznanie z herbem Warszawy,poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.

2.Ćwiczenia gimnastyczne;rozwijanie sprawności ruchowej.

 

5.05 wtorek

1.Temat: Budujemy miasto-zajęcia matematyczne.

cel: rozwijanie sprawności rachunkowych,utrwalenie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności wykonywania obliczeń,poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta.

2.Temat:Komponowanie rysunku,

cel:rozwijanie kreatywności

 

6.06.środa

1.Temat:Z wizytą u naszych sąsiadów,

cel:poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie,zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.

2.Ćwiczenia gimnastyczne,:cel rozwijanie sprawności ruchowej

 

7.07 czwartek.

1.Temat:Poznajemy Unię Europejską ,

cel:poznanie symboli Unii Europejskiej

2.Temat:To Polska,moja ojczyzna-

cel:poznawanie nowej techniki plastycznej.

 

8.08 piątek

1.Temat:Polska -moja ojczyzna ,

cel;utrwalenie wiadomości n.t.polskich symboli narodowych

2.Temat:Wizyta w Krakowie

-poznawanie charakterystycznych symboli Krakowa.

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

5,6-latki (27.04-30.04)
Temat zajęć: Wild Animals- poznajemy dzikie zwierzęta
Cele:
-poznanie nazw dzikich zwierząt
- poznanie słownictwa związanego z poruszaniem się zwierząt
-utrwalenie nazw części ciała
- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi

Przebieg zajęć:
1. Hello- śpiewanie piosenki na powitanie
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
2.Farm Animals- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
3. Head and shoulders- zabawa ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
4.Learn Wild Animals for Kids- powtórz nazwy zwierząt
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
5.Jungle Boogie Dance- zabawa ruchowa, spróbuj zatańczyć
https://www.youtube.com/watch?v=VIDcRSutPsE
6. Bye, Bye, Goodbye- śpiewanie piosenki na pożegnanie.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

3,4-latki (27.04-30.04)
Temat zajęć: Wild Animals- poznajemy dzikie zwierzęta
Cele:
-poznanie nazw dzikich zwierząt
- poznanie słownictwa związanego z poruszaniem się zwierząt
-utrwalenie nazw części ciała
- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi

Przebieg zajęć:
1. Hello- śpiewanie piosenki na powitanie
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
2.Learn Farm Animals- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
3.Head and shoulders- zabawa ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
4.Learn Wild Animals for Kids- powtórz nazwy zwierząt
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
5.Let's Go To The Zoo- zabawa ruchowa, spróbuj naśladować ruchy zwierząt
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
6. Bye, Bye, Goodbye- śpiewanie piosenki na pożegnanie.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

PILNE!

UWAGA RODZICE PILNE!!!

Robimy nowe rozpoznanie potrzeb.
Proszę do czwartku włącznie zgłosić dzieci,

które koniecznie musiałyby korzystać z usług przedszkola,

tel.531 407 778 lub wysłać sms z imieniem i nazwiskiem dziecka

i godzinami pobytu w przedszkolu.

Pierwszeństwo mają dzieci obojga rodziców pracujących,

szczególnie w służbie zdrowia, służbach mundurowych i sklepach.

Dyrektor K. Taszarek

rekrutacja

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2 W PSZOWIE

W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

   1. Kłusek Filip

   2. Marcinów Mateusz

   3. Pikuła Franciszek

   4. Sypień Bartosz

 

 

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2 W PSZOWIE W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

   1. Dobosz Iga

   2. Czartoszewska Maja

   3. Sokulski Iwan

   4. Żaczek Alicja

 

 

Listę podano do publicznej wiadomości dnia 29 kwietnia 2020r

 

Mirosława Klimek – przewodnicząca komisji