PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA NR 2 W PSZOWIE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID- 19

 

Załącznik do zarządzenia

Dyrektora Przedszkola

nr1/20/21 z dn. 28.08.2020r

 

PROCEDURA BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI PRACY

PRZEDSZKOLA NR 2 W PSZOWIE

W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID- 19

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.1389)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 z późn. zm.)

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020

 

II CEL PROCEDURY

Celem procedury jest ustalenie zasad bezpiecznego funkcjonowania placówki w czasie epidemii COVI – 19, postępowania z dziećmi i pracownikami potencjalnie zakażonymi COVID- 19 oraz postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od dziecka chorego, lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko. Procedura skierowana jest do wszystkich pracowników oraz rodziców i opiekunów dzieci.

 

III ORGANIZACJA PRACY PLACÓWKI

 1. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci, minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie będzie mniejsza niż 1,5 m kwadratowe na każde jedno dziecko.

 2. Jedna grupa dzieci będzie w miarę możliwości przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 3. Do grupy przydzieleni są w miarę możliwości ci sami opiekunowie.

 4. W sali dzieci i personel przedszkola nie mają obowiązku noszenia maseczek

 5. W sali, w której przebywa grupa nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować np.dywany, pluszowe zabawki, gry planszowe , puzzle, lalki z włosami, książki, wózki dla lalek. Ilość zabawek jest ograniczona.

 6. Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów.

 7. Sale przedszkolne są wietrzone co godzinę, również podczas zajęć.

 8. Grupy przedszkolne w miarę możliwości nie spotykają się w budynku i w ogrodzie.

 9. Dzieci mogą przebywać na przedszkolnym placu zabaw z zachowaniem zasady nie mieszania się grup, nie będzie możliwości zabaw w piaskownicy.

 10. Sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu, uchwyty dezynfekowane jeśli nie będzie takiej możliwości będzie zabezpieczony przed używaniem,

 11. Wyjścia poza przedszkole będą możliwe w zależności od potrzeby i sytuacji epidemicznej.

 12. Zakazuje się na terenie placówki mycia zębów przez dzieci do odwołania.

 13. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni przedszkola – przynajmniej 1,5m lub mają ubraną maseczkę bądź przyłbicę.

 14. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną: katar, kaszel, temperatura od 37,5 stopni wzwyż.

 15. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 16. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu ogranicza się do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, maseczka lub przyłbica, dezynfekcja rąk, dystans społeczny 1,5 m

 17. Komunikacja z rodzicami będzie się odbywała wyłącznie telefonicznie, poprzez komunikatory, e- mail.

 18. Nie będzie do odwołania zajęć z rytmiki ani z udziałem zaproszonych gości

 

 

IV .PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola wypełnia oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami i zgodą na pomiar temperatury dziecku przy wejściu

i w razie potrzeby (załącznik)

 1. Rodzic wchodzi z dzieckiem do przedsionka, ( w przedsionku może znajdować się tylko 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi), dezynfekuje ręce, ma ubraną maseczkę zakrywającą usta i nos, posiada swój długopis, dzwoni dzwonkiem przy drzwiach informując o przyprowadzeniu dziecka, czeka na pojawienie się pracownika przedszkola

 2. W przedsionku przedszkola przez wyznaczonego pracownika zostanie dokonany pomiar temperatury dziecku i wstępny wywiad na temat stanu zdrowia i samopoczucia

 3. Dziecko bez objawów choroby zakaźnej: katar, kaszel złe samopoczucie z temperaturą do 37,5 stopni będzie mogło wejść z rodzicem/ opiekunem do szatni, rodzic przebiera dziecko

 4. Rodzic posiada własny długopis i zazanacza na karcie godzinę przyjścia dziecka do przedszkola.

 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m, w szatni może przebywać max 10 rodziców z dziećmi.

 6. Po przebraniu dziecka rodzic przekazuje je wyznaczonemu pracownikowi i wychodzi z placówki, pracownik przedszkola przekazuje dziecko wraz z pozyskanymi informacjami nauczycielowi

 7. Rodzic chcąc odebrać dziecko wchodzi do przedsionka dezynfekuje ręce, ma założoną maseczkę, posiada długopis, przez domofon wzywa dziecko, wyznaczony pracownik przyprowadza dziecko na teren szatni i wpuszcza rodzica do szatni.

 8. Rodzic sprawnie w miarę szybko przebiera dziecko zaznacza w karcie godzinę wyjścia i opuszcza teren przedszkola.

 9. Dzieci z grup rannych schodzą się w godzinach deklarowanych nie wcześniej.

 10. Dzieci z grup rannych opuszczają przedszkole zgodnie z zadeklarowaną godziną

 11. Ze względu na schodzenie się grupy popołudniowej, zapobieganiu kontaktu z inną grupą i spożywania podwieczorka nie będzie możliwości odbioru dzieci między 14:00 a 14:30

 12. Grupa popołudniowa przychodzi do przedszkola od godz. 14:00 – 14:30, przed godz. 14:00 nie będzie możliwości wejścia do placówki.

 

 

V. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

 1. Osoby dorosłe wchodzące na teren placówki muszą: mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 2. Pracownicy mają mierzoną temperaturę ciała

 3. Dzieci po wejściu na salę prawidłowo myją ręce mydłem

 4. Na terenie przedszkola skrupulatnie przestrzega się zasad higieny, wszyscy pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją, która znajduje się na terenie przedszkola .

 5. Nauczyciel dopilnowuje aby dzieci często i we właściwy sposób myły ręce szczególnie po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z placu zabaw, przed jedzeniem i po jedzeniu.

 6. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, uchwytów i poręczy na placu zabaw.

 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 8. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 9. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 11. Toalety są dezynfekowane na bieżąco

 

 

VI GASTRONOMIA, PRZYGOTOWANIE I SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

 1. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 2. Dzieci będą miały na bieżąco dostęp do wody pitnej, nalewanej do szklanek lub kubków jednorazowych przez osobę dorosłą

 3. Przy przygotowaniu posiłków wprowadza się dodatkowe zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, odległość stanowisk pracy 1,5 m, lub wyposażenie w środki ochrony osobistej

 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętów i naczyń.

 5. Towar zakupiony w sklepie należy po przyniesieniu w miarę możliwości umyć detergentem, rozpakować a opakowania wyrzucić.

 6. Naczynia i sztućce wielorazowe należy myć w zmywarce z użyciem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub je wyparzać

 7. Pracownik kuchni po przygotowaniu posiłku umieszcza go w okienku wydawczym gdzie odbiera go woźna oddziałowa która podaje go dzieciom, Woźna oddziałowa czeka aż dzieci zjedzą, sprząta po posiłku i odnosi je do okienka kuchennego / odkłada naczynia na wózek i odwozi do zmywalni.

 

 

VII. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID – 19 PRZEZ OSOBY ZATRUDNIONE I DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 2 W PSZOWIE

 1. Najczęstsze objawy zakażenia COVID-19 to gorączka pow. 37,5 stopni, suchy kaszel i zmęczeni.

 2. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać bóle mięśni.

 1. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo.

 2. Nauczyciele przedszkola w przypadku zaobserwowania wystąpienia objawów choroby zakaźnej u dziecka niezwłocznie informują o tym fakcie dyrekcję.

 3. Dziecko natychmiast będzie odizolowane od pozostałych z wyznaczonym przez dyrektora pracownikiem.

 4. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni w celu pilnego odbioru dziecka z przedszkola osobiście lub przez wcześniej upoważnioną osobę.

 5. Pracownicy którzy zaobserwują u siebie obiawy zakażenia informują o tym fakcie dyrekcję placówki/ zostają odizolowani

 6. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji), z zachowaniem dystansu społecznnego 1,5m

 7. Rodzic/ opiekun prawny udaje się z dzieckiem do lekarza.

 8. Pracownik udaje się do lekarza.W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka (pracownika) choroby COVID-19 lub jej podejrzenie rodzice/opiekunowie prawni dziecka (pracownik) zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o tym fakcie, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.

 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych

 11. Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pi odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia.

 13. Jeśli u pracownika objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy , pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

 

Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

PILNE!

UWAGA RODZICE PILNE!!!

Robimy nowe rozpoznanie potrzeb.
Proszę do czwartku włącznie zgłosić dzieci,

które koniecznie musiałyby korzystać z usług przedszkola,

tel.531 407 778 lub wysłać sms z imieniem i nazwiskiem dziecka

i godzinami pobytu w przedszkolu.

Pierwszeństwo mają dzieci obojga rodziców pracujących,

szczególnie w służbie zdrowia, służbach mundurowych i sklepach.

Dyrektor K. Taszarek

VII tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

04.05.2020 – 08.05.2020

 

3 – LATKI

 

Poniedziałek – 04.05. 2020 r.

Temat : moje ulubione książki.

Cele :

-wdrażanie do uważnego słuchania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • rozwijanie zainteresowania książkami jako źródła wiedzy

 • wdrażanie do właściwego obchodzenia się z książkami i ich szanowania

 • utrwalenie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni z użyciem określeń : na, obok, w, pod

 • kształtowanie pomysłowości oraz umiejętności wykorzystania i łączenia różnych materiałów plastycznych.

 

Wtorek – 05.05.2020 r.

Temat : Jak powstaje papier.

Cele :

 • rozbudzanie ciekawości badawczej

 • kształtowanie logicznego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków

 • eksperyment – wykonanie papieru ekologicznego( dostrzeganie skutków czynności podejmowanych w czasie przeprowadzania eksperymentu )

 • zdobywanie informacji na temat powstawania papieru.

 

Środa – 06.05. 2020 r.

Temat : W księgarni.

Cele :

 • budzenie zainteresowania książkami

 • rozumienie znaczenia słowa księgarnia

 • zapoznanie z pracą sprzedawcy w Księgarni

 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0 – 5 , ustalenia równoliczności poprzez wymianę jeden do jednego, utrwalenie pojęć duże, małe ( zabawa matematyczna ,,Jesteśmy w Księgarni'' )

 

Czwartek – 07. 05.2020 r.

Temat : ,,lubię słuchać bajek'' – Biblioteka.

Cele :

 • rozumienie znaczenia słowa Biblioteka oraz celu chodzenia do biblioteki

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia, formułowania odpowiedzi ( rozwiązywanie zagadek związanych z realizowanym tematem )

 • rozwijanie spostrzegawczości oraz percepcji wzrokowej .

 

Piątek – 08.05.2020 r.

Temat : gimnastyczne piątki.

Cele :

 • rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności wykonywania ćwiczeń zgodnie z poleceniem

 • kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz orientacji w obrębie własnego ciała

 • nauka reakcji ruchowej na słowo.

 

 

3-4-5 – LATKI – Grupa popołudniowa

Poniedziałek 04.05.2020

Temat: Biało-czerwona flaga

 1. Oglądanie filmu edukacyjnego Polak mały. Cel: zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem.

 2. Rysowanie po śladzie flagi i jej kolorowanie. Cel :rozwijanie motoryki małej.

 

Wtorek 05.05.2020

Temat: Przyroda w mieście

 1. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Motylek. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Cel: wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. Nauka refrenu piosenki Motylek.

 2. Zabawa matematyczna :Ile kropek ma biedronka? Cel: rozwijanie zdolności matematycznych .

 

Środa 06.05.2020

Temat: Warszawa – nasza stolica

 1. Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence. Cel: słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej.

 2. Kolorowanie herbu Warszawy według wzoru. Oglądanie obrazków Syrenki warszawskiej.Cel: koloruje rysunek Syrenki warszawskiej, koloruje herb Warszawy,

   

Czwartek 07.05.2020

Temat: Kolory flagi

 • Zabawa dydaktyczna Dzień Flagi. Nasza flaga – przybliżenie informacji na temat flagi Polski.

 • Wycinanie rysunków flagi i drzewca. Kolorowanie flagi na czerwono w odpowiednim miejscu. Sklejanie ze sobą flagi i drzewca. Cel: rozwijanie sprawności manualnej.

 

Piątek 08.05.2020

Temat: Polskie symbole narodowe

 1. Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kim jesteś? Rozmowa na podstawie wiersza. Cel: kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.

 2. Zabawa dydaktyczna Jak się nazywasz? Cel: utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania,

   

4 – LATKI

Poniedziałek 4.05

TEMAT:MAJOWA ŁĄKA

 • Poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki.

 • Rozwijanie słuchu muzycznego

 • rozwijanie zdolności manualnej

 

Słuchanie piosenki „Na majowej łące”. Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstyu piosenki. Malowanie farbami „Majowa łąka”

 

Wtorek 5.05

TEMAT: KOLOROWA ŁĄKA

- zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,

- ogląda inscenizację ze zrozumieniem

 

Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Smok łąkowy wielogłowy” . Odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące tekstu. Oglądanie filmu edukacyjnego „zabawy na łące”

 

Środa 6.05

TEMAT: MIESZKAŃCY ŁĄKI

- rozwijanie umiejętności liczenia,

- grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium,

Zabawy matematyczne. Przeliczanie owadów na łące. Praca plastyczna. Biedronka z kółek.

 

Czwartek 7.05

TEMAT: KWIATY NA ŁĄCE

- utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące

- wykonywania kwiatka wg własnego pomysłu

Słuchanie wiersza G. Lech „Kwiaty na łące”. Odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące tekstu. Oglądanie obrazków kwiatów, które rosną na łące. Praca plastyczna „Kolorowy kwiat”. Wykonanie dowolną techniką i z dowolnych materiałów.

 

Piątek 8.05

TEMAT:ODGŁOSY DOCHODZĄCE Z ŁĄKI

- wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych,

- rozwijanie zdolności manualnych.

Oglądanie filmu edukacyjnego „Łąka”. Słuchanie odgłosów dobiegających z łąki. Kolorowanie obrazka motyla.

 

5 - LATKI

 

4.05.2020 - poniedziałek

 1. Słuchanie opowiadania „Mis Uszatek”,pt: „Przepraszam”

- świadome słuchanie opowiadania i wypowiadania się na temat

 

 1. Praca plastyczna – wykonanie Misia Uszatka według własnego pomysłu z wykorzystaniem różnej techniki.

- rozwijanie sprawności manualnej oraz pamięci i logicznego myślenia

 

5.05.2020 – wtorek

 1. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów.

- porównywanie pojemności naczyń za pomocą wspólnej miarki.

 

 1. Zabawa „Szukam misia”, według Gruszczyk – Kolczyńskie

- wdrażanie do ustalenia położenia przedmiotów w stosunku do siebie

 

6.05.2020 - środa

 1. Zabawa „Co słychać wokół nas”.

- rozpoznawanie różnorodnych dźwięków, oraz ich kolejności

 

 1. Ćwiczenia słuchu fonematycznego i ćwiczenia językowe.

- doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

 

7.05.2020- czwartek

 1. Słuchanie opowiadania „Miś Uszatek”, - „Suchy prowiant”.

- uważne słuchanie opowiadania i odpowiadania na pytania

 

 1. Nauka piosenki pt: „Mała biedroneczka”.

- śpiewa piosenkę i ilustruje ruchem piosenkę

 

 

8.05.2020 - piątek

 1. Osłuchanie z bajką „Troskliwe misie,”pt: „Na odsiecz wiośnie”

- uważne słuchanie bajki

 

 1. Zabawa „Gdzie jest woreczek?”

 • doskonalenie orientacji w otoczeniu z uwzględnieniem różnych przedmiotów.

 

 

 

5-6 – LATKI

 

 

Temat tygodnia: Moja ojczyzna

 

04.05.20 – poniedziałek

Temat: Jak Polska długa i szeroka

Polska i jej symbole narodowe – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Dzień Flagi. Utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc.

Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z butelkami lub kręglami. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

 

05.05.20 - wtorek

Temat: Warszawa – stolica Polski

Podróż do Warszawy- zabawa dydaktyczna. Wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy. Poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.

Zabawa ruchowo- naśladowcza „Środki lokomocji”

Warszawska syrenka - praca plastyczna. Wyklejanie ogona rybiego wydzieranką z kolorowego papieru. Doskonalenie sprawności manualnej.

 

06.05.20 - środa

Temat: W wielkim mieście

Budujemy miasto – zajęcia matematyczne inspirowane wierszem E. Stadtmüller Kim jesteś?

Rozwijanie sprawności rachunkowych. Utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń. Poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta.

Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Motyle w parku miejskim.

Miasto - rysowanie na papierze ściernym. Stosowanie różnych technik plastycznych.

 

07.05.20. - czwartek

Temat: Poznajemy sąsiadów Polski

Z wizytą u naszych sąsiadów – zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi. Stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie. Zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.

Zabawy skakankami. Zorganizowanie konkursu skoków na skakance. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

08.05.20.- piątek

 

Temat: Jestem Europejczykiem.

Poznajemy Unię Europejską rozmowa przy mapie. Zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej

Utrwalanie wiadomości na temat polskich symboli narodowych.

Zabawa ruchowa „ Metro” z elementem czworakowania.

To Polska, moja ojczyzna – zajęcia plastyczne. Poznawanie nowej techniki plastycznej – malowanie na podkładzie z kaszy jęczmiennej.

 

6 – LATKI

 

4.05 poniedziałek

Temat: Podróż do Warszawy

:cel.wyjaśnienie słowa stolica,zapoznanie z herbem Warszawy,poznawanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie.

2.Ćwiczenia gimnastyczne;rozwijanie sprawności ruchowej.

 

5.05 wtorek

1.Temat: Budujemy miasto-zajęcia matematyczne.

cel: rozwijanie sprawności rachunkowych,utrwalenie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności wykonywania obliczeń,poznawanie zabudowy charakterystycznej dla miasta.

2.Temat:Komponowanie rysunku,

cel:rozwijanie kreatywności

 

6.06.środa

1.Temat:Z wizytą u naszych sąsiadów,

cel:poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,stwarzanie okazji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie,zapoznanie z pojęciem Unia Europejska.

2.Ćwiczenia gimnastyczne,:cel rozwijanie sprawności ruchowej

 

7.07 czwartek.

1.Temat:Poznajemy Unię Europejską ,

cel:poznanie symboli Unii Europejskiej

2.Temat:To Polska,moja ojczyzna-

cel:poznawanie nowej techniki plastycznej.

 

8.08 piątek

1.Temat:Polska -moja ojczyzna ,

cel;utrwalenie wiadomości n.t.polskich symboli narodowych

2.Temat:Wizyta w Krakowie

-poznawanie charakterystycznych symboli Krakowa.

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

5,6-latki (27.04-30.04)
Temat zajęć: Wild Animals- poznajemy dzikie zwierzęta
Cele:
-poznanie nazw dzikich zwierząt
- poznanie słownictwa związanego z poruszaniem się zwierząt
-utrwalenie nazw części ciała
- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi

Przebieg zajęć:
1. Hello- śpiewanie piosenki na powitanie
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
2.Farm Animals- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
3. Head and shoulders- zabawa ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
4.Learn Wild Animals for Kids- powtórz nazwy zwierząt
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
5.Jungle Boogie Dance- zabawa ruchowa, spróbuj zatańczyć
https://www.youtube.com/watch?v=VIDcRSutPsE
6. Bye, Bye, Goodbye- śpiewanie piosenki na pożegnanie.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY

3,4-latki (27.04-30.04)
Temat zajęć: Wild Animals- poznajemy dzikie zwierzęta
Cele:
-poznanie nazw dzikich zwierząt
- poznanie słownictwa związanego z poruszaniem się zwierząt
-utrwalenie nazw części ciała
- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi

Przebieg zajęć:
1. Hello- śpiewanie piosenki na powitanie
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
2.Learn Farm Animals- utrwalenie nazw zwierząt żyjących na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc
3.Head and shoulders- zabawa ruchowa
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY
4.Learn Wild Animals for Kids- powtórz nazwy zwierząt
https://www.youtube.com/watch?v=wI0BeLWajNE
5.Let's Go To The Zoo- zabawa ruchowa, spróbuj naśladować ruchy zwierząt
https://www.youtube.com/watch?v=OwRmivbNgQk
6. Bye, Bye, Goodbye- śpiewanie piosenki na pożegnanie.
https://www.youtube.com/watch?v=PraN5ZoSjiY